UergelRestauratiounapres140806287553

Concert am Kader vun 50 Joer Piusverband

Kaffisstuff 01.11.2019

LogoUergelfrenn
Association sans but lucratif

Renovatioun vun der Lëntgener Uergel 2014

Benefissconcert 2013

D'Uergel virun der Renovatioun (2013)

Aweiung vun der renovéierter Uergel 2014

D'Uergel no der Renovatioun (2014)

....2013

....2014

....2015

....2016

....2017

Fotoen

Kaffisstuff 01.11.15

Kaffisstuff 01.11.16

Concert an der Lëntgener Kierch 01.10.17

Kaffisstuff 01.11.17

....2018

Concert vum Paul Breisch an der Lëntgener Kierch 06.10.18

....2019